• default

– For meg er Kåre Tveter en lysets mester. Hans bilder har et drømmende, nærmest eterisk preg, og man blir slått av følsomheten og varheten i hans teknikk der penselens knappe berøring med lerretet får frem en stemning, et landskap, og setter varige spor. Dronning Sonja

Helt siden tidlig på 80-tallet, og ikke minst siden åpningen av Svalbard-galleriet i 1995 med den faste samlingen av hans bilder, fremstår Kåre Tveter som Svalbard-maleren fremfor noen. Få har som ham maktet å fange inn Svalbards særegne natur og lys i sine bilder og gjennom dem  åpnet en ny verden for noen og gitt minnebilder til andre.

Som en av nestorene i norsk samtidskunst har Kåre Tveter vært virksom som maler i snart 50 år. Hans produksjon er derfor stor og mangfoldig. Likevel fremstår Svalbardbildene som sentrale. Det vil alltid ligge et visst eksotisk preg over disse arbeidene som skyldes kunstnerens nennsomme teknikk forbundet med hans evne til å fange inn lyset og det storslagne, nesten uvirkelige i Svalbardnaturen – “Landet som ikke er” …
Kåre Tveter fremstår som den ekstreme impresjonist som med en sjelden varhet fanger inn strukturer i naturen, nyanser i lysets spill over skogene, slettene, myrene og innsjøene i hans kjære Østlandsnatur. Hans motivkrets er liten om man tenker i geografisk målestokk, men egentlig er den uendelig og universell ettersom det ikke dreier seg om konkrete motiv, men om konsentrater av impresjoner der selve motivet blir sekundært og fornemmes mer enn det sees. På samme måten blir de figurative element til spor, antydninger som viskes vekk eller slukes opp av lyset, rommet. Oftest er det bare tittelen som viser vei tilbake til utgangspunktet, men denne er til gjengjeld alltid tilstede som et avmytifiserende element og som en inngangsport for betrakteren.

Tveter er ofte kalt lysets maler. Det er først og fremst lysets skiftninger han søker å feste ned på lerretet. Her er det ikke det klare, rene dagslys som opptar ham mest, men de mer dramatiske, atmosfæriske overganger fra natt til dag, fra dag til natt og den av Erik Bye så fint kalt “hildringstimen”. Og her dreier det seg ikke bare om lys og rom, men om temperatur, fuktighet, sanselighet og om naturens musikalitet. Ofte bundet til det lille format og en behersket koloritt var dette Kåre Tveters billedverden inntil han for første gang dro til Svalbard i 1984. Her ble han helt bergtatt av de overveldende skiftninger i lyset over det uendelige landskapet. Dette førte til stadig besøk og opphold på øya og til en fornyelse av hans kunst. Motivet, det stedbundne, kom sterkere frem i Svalbardbildene enn tidligere. Formatene vokste, og det intime, stemningsfulle landskap ble erstattet av bilder der man formelig fanges av naturens nådeløse dimensjon …

I Kåre Tveters arbeider dreier det seg om impresjoner der elementer som rom, lys, poesi og sanselighet gis form. Han beveger seg da bort fra det stedbundne, personlige, over i det universelle, allmenngyldige, og alltid med rotfeste i det lys og det landskap som omgir ham.

Karin Hellandsjø. Utdrag fra artikkel i “Kåre Tveter-I lys av mørket”.
Art Pro forlag 2006

 

icon-userKunstner: KÅRE TVETER

icon-calendarUtstillingen starter:

icon-calendarUtstillingen slutter: